Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

15 Penulis Kitab Musthalah Hadits yang Paling Terkenal

Saudaraku yang budiman, sebelumnya kita sudah membahas sejarah awal kemunculan ilmu Musthalah Hadits. Maka kali ini kami akan memberikan daftar para penulis atau pengarang kitab musthalah hadits yang paling terkenal di setiap zaman. Dalam kitab Taisir Musthalah Hadits yang dikarang Muhammad Tahan sendiri telah menuliskan 15 ulama hadits. Siapa saja mereka yang menulis Kitab Musthalahul Hadits?

Daftar Penulis Kitab Musthalah Hadits yang Terkenal


Daftar penulis kitab musthalah al-Hadits

Inilah daftar penulis kitab musthalah hadits yang paling terkenal:

  • Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad ar-Ramahurmuzy

Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman ini menuliskan kitab musthalah al-hadits dengan judul: al-Muhaddits al-Fadhil baina ar-Rawi wal Wa'i 
[المحدث الفاضل بين الراوي والواعي].

Beliau adalah orang yang pertama kali membukukan kitab musthalahul hadits sehingga beliau sangat masyhur. Namun, pembahasannya belum mencakup semuanya. Abu Muhammad al-Hasan wafat pada tahun 360 H.

  • Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim an-Naisaburi

Beliau ini mengarang kitab musthalah hadits yang dinamai dengan: Ma'rifatu Ulumil Hadits
[معرفة علوم الحديث].

Namun, dalam kitab ini masih ada susunan yang belum rapi. Abu Abdullah wafat pada tahun 405 H.

  • Abu Nuaim Ahmad bin Abdillah al-Ashbahani

Abu Nuaim menulis kitab al-Mustakhrij ala Ma'rifah Ulumil Hadits
[المستخرج على معرفة علوم الحديث].

Beliau wafat pada 430 H.

  • Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Khatib al-Baghdadi

Al-Khatib al-Baghdadi ini memang banyak menulis kitab-kitab tentang ilmu hadits. Beliau menulis kitab Al-Kifayatu fi Ilmi ar-Riwayah [الكفاية فى علم الرواية] dan juga kitab Al-Jamiu li Akhlaqi ar-Rawi wa Adabu as-Sami'
[الجامع لااخلاق الراوي و ادب السامع]

Kita al-Jami tersebut membahas tentang adab-adab perawi. Beliau wafat pada tahun 463 H. Semoga Allah merahmati beliau.

  • Abu Hafsin Umar bin Abdul Majid al-Mayanaji

Beliau menulis kitab kecil yang berjudul La Yasma Al-Muhaddits Jahluhu. Wafat pada tahun 580 H.

  • Al-Qadhi Iyadh bin Musa al-Yahsubbi

Sebelum wafatnya pada tahun 544 H. Beliau sudah menulis kitab musthalah hadits bernama al-Imau ila Ma'rifa Usuli ar-Rawi wa Taqyidu as-Ssama.
[الالماع الى معرفة أصول الراوية وتقيد السماع]

Kitab ini kurang lengkap dalam membahas masalah ilmu hadits, namun kitab ini sangat ringkas, bagus dan tersusun.

Kemudian penulis-penulis kitab hadits lainnya adalah Abu Amru Utsman bin Abdirrahman As-Syahrzury yang dikenal dengan Ibnu Shalih. Beliau wafat pada tahun 643 H. Karya beliau adalah Kitab Ulumul Hadits [علوم الحديث]. Kitab yang lengkap.

Kemudian ada, Muhammad Jamaluddin al-Qaimi (W.1332 H). Kitabnya adalah:

قواعد الحديث.

Dan masih ada 5-6 penulis kitab musthalahul hadits yang belum kami tulis. Daftar nama-nama pengarang di atas kami ambil dari kitab Taisir Musthalah al-Hadits karya Dr.Muhammad at-Tahan. Wassalamualaikum. Penerjemah: Abu Zaid al-Amir

Posting Komentar untuk "15 Penulis Kitab Musthalah Hadits yang Paling Terkenal"